Prečo si vybrať nás

  • Sme menšia stavebná firma. Stavby a stavebné práce realizujeme zmluvne, kde je garantovaná cena, kvalita, termíny, platby, záruka. Sústavná prítomnosť majiteľa firmy na stavbe vytvára priestor na dialóg, operatívne riešenie problémov, dodržanie kvality       a  správnu koordináciu stavebných prác.

  • Za slovom si stojíme. Robíme maximum pre to, aby sme sľúbený termín realizácie dodržali a pokiaľ sa nevyskytnú mimoriadne udalosti, odovzdávame dokončenú stavbu ešte pred dohodnutým termínom stavby.

  • Cenu nenavyšujeme. Už v štádiu vypracovania cenovej ponuky myslíme na „všetko“ a pokiaľ sa nevyskytnú mimoriadne okolnosti, alebo závažné zmeny počas výstavby, ponúknutá položková cena podľa výkazu-výmeru  je pevná. Veľmi často sa stretávame s neserióznymi cenovými ponukami, ktoré sú síce nižšie ale neobsahujú kompletné  pracovné postupy a správne množstva vykonaných stavebnbých prác a materiálu. Z tohto dôvodu sa pri konečnom zúčtovaní môže cena radovo navýšiť a presiahnuť aj seriózny rozpočet ,ktorý sa na začiatku zdal vysoký.

  • Kvalita za prijateľnú cenu. Naša stavebná firma nieje ani nebude najlacnejšia. Nepoužívame „lacné“ nevhodné stavebné materiály a ani najlacnejšiu pracovnú silu pre stavebné práce. Veľakrát sme boli opravovať zákazky po „lacných“ stavebných firmách a môžeme potvrdiť, že hľadanie „najlacnejšej“ alternatívy býva zväčša veľmi drahé.

  • Sme odborne spôsobilí. Nepatríme k tým, ktorí si myslia, že ten, kto vie lepiť izolačné dosky, je zeteplovač, ani ten kto vie nalepiť tehlu na tehlu je murár. Kvalita vykonanej práce závisí od zručnosti pracovníkov a  hlavne od správneho technologického postupu a precízneho vypracovania kritických detailov. Naši pracovníci sú vyškolení na stavebné práce a získané znalosti dokážu využiť pri realizácii  konkrétnej stavby. Počas realizácie stavby vedieme stavebný denník potrebný ku kolaudácii stavby.

  • Dodržiavame technologické predpisy. Nesľubujeme Vám zhotoviť „hrubú stavbu“ za 5-6 týždňov, ani rekonštrukciu kúpeľne za 3-5 dní. Všetky procesy vo výstavbe majú svoju dobu zretia, tvrdnutia a schnutia. Z týchto dôvodov sa snažíme investora presvedčiť na dvojročnú realizáciu stavby. Prvý rok realizovať hrubú stavbu a druhým rokom dokončenie. Stavba si sadne a zbaví sa vlhkosti , tým sa vyhneme plesniam a praskaniu omietok. Pokiaľ technológia nie je dodržaná, môžu sa materiály správať inak, ako od nich očakávame a výsledný efekt môže byť katastrofálny.

  • Poskytujeme  záruky. Podľa povahy a typu stavby poskytujeme záruku na práce  5 rokov, záruku na dodávky v dĺžke stanovenej výrobcom.